Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lessen
 • Het reguliere cursusjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Inschrijving en instroom is het gehele jaar mogelijk. Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van inschrijving. Indien er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst gezet.
 • De lesovereenkomst van een jaarcursus is geldig tot wederopzegging en wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen kan per iedere 1ste van de maand met een opzegtermijn van één maand.
  Voorbeeld: Als u op 15 oktober opzegt per 1 november dan zorgt onze administratie voor uitschrijven per 1 december. Het eventueel te veel betaalde lesgeld wordt verrekend. Opzeggen kan uitsluitend middels het uitschrijfformulier op de website. In bijzondere gevallen is MOZ-Art gerechtigd een lesovereenkomst eenzijdig op te zeggen.
 • Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken, waaronder twee projectweken. Bij ziekte van een docent vervalt de les. Indien door langere afwezigheid van een docent of door toedoen van de muziekschool meer dan vier lessen uitvallen wordt gestreefd naar vervanging of inhalen van de les op een ander moment. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan wordt na afloop van het schooljaar vanaf de vierde gemiste les gerestitueerd. In voorkomende gevallen kunnen individuele lessen tijdelijk online als alternatief worden aangeboden. Indien de leerling hier geen gebruik van maakt, vind geen restitutie plaats.
 • MOZ-Art streeft ernaar om naast de 38 lessen, voor iedere leerling van een jaarcursus, minimaal twee voorspeelmomenten per cursusjaar te realiseren, in een van de eigen leslocaties of daarbuiten.
Lesvormen

MOZ-Art kent verschillende lesvormen. De indeling gebeurt in overleg met de (ouders van de) leerling en hangt onder andere af van de leeftijd en het niveau van de leerling.
We bieden individuele lessen, duolessen, proeflessen, groepslessen en ensemblelessen aan. Daarnaast organiseert MOZ-Art regelmatig workshops, masterclasses of andere projecten waarvoor je kunt inschrijven.

Lesgeld

Het lesgeld wordt door MOZ-Art in rekening gebracht.
Het lesgeld voor de jaarcursussen kan desgewenst in één keer of via automatische incasso in acht maandelijkse gelijke termijnen worden voldaan. De eerste termijn vervalt na de dagtekening van de factuur. De tweede tot en met de achtste termijn telkens een maand later. Bij niet tijdige betaling van (termijnen van) het lesgeld, dienen de kosten van invordering, hoe ook genaamd, volledig door betalingsplichtige te worden voldaan. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt MOZ-Art zich het recht voor de leerling verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Alle prijzen zijn inclusief administratie en verwerkingskosten.

Verhindering of ziekte

Bij ziekte of verhindering van een docent wordt dit door een bericht via app of mail doorgegeven aan de leerling. Indien mogelijk door de docent zelf, anders door de administratie. Om continuïteit van de lessen te waarborgen, wordt soms gebruik gemaakt van een vervanger.
Mocht een leerling ziek of verhinderd zijn dan wordt het door docenten erg gewaardeerd als zij hierover tijdig rechtstreeks worden geïnformeerd middels een app of mail.
In geval van langdurige ziekte van de leerling – te weten gedurende een periode van tenminste zes aaneengesloten weken – kan lesgeldrestitutie worden verleend. Verzoeken tot lesgeldrestitutie dienen schriftelijk (per mail) bij de directie van de muziekschool worden ingediend.

Reductie

Gezinsreductie
Indien meer leerlingen (tot 21 jaar) uit één gezin afkomstig zijn, wordt voor het tweede kind en de volgende kinderen 10 % gezinskorting op de lesgelden toegekend. Deze korting geldt alleen voor jaarcursussen.
Wanneer een cursist zich in hetzelfde schooljaar inschrijft voor een tweede jaarcursus is ook 10% korting van toepassing.

Korting via muziekvereniging
Leden van muziekvereniging De Kleine Trompetter in Zevenhuizen genieten een korting van 25% op de jaarcursus.

Reductie op basis van inkomen
Gezinnen met schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar in die in de gemeente Zuidplas wonen kunnen een bijdrage in de kosten aanvragen via de bijzondere bijstand. https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/bijzondere-bijstand-aanvragen_295/
Ook biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Welzijn Zuidplas of het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas, kan u hiermee helpen. Ook kunt u zich hiervoor wenden tot Lions Club Nieuwerkerk.
Wij raden u aan om ruim voorafgaande aan een cursus de aanvraag in te dienen bij de betreffende instantie. Deze reductie moet elk cursusjaar opnieuw aangevraagd worden.

Rotterdampas
Cursisten met een Rotterdampas kunnen eenmaal per jaar een korting krijgen van € 25,- op het volgen van een cursus boven de € 100,-. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier.

Leerlingen van buiten Zuidplas
In het verleden is er sprake geweest van buitengemeentelijke toeslag. Deze is niet meer van toepassing. Voor inwoners van buiten Zuidplas gelden dezelfde voorwaarden en tarieven voor zowel jaar- als korte cursussen.

Huurinstrumenten

Het is beperkt mogelijk een instrument te huren bij MOZ-Art. Huren is alleen mogelijk voor de Introcursus, als het instrument voorradig is. Informatie over de huurprijzen en de borg is te verkrijgen via de administratie. De docent kan u adviseren bij de aanschaf van een instrument.

Algemene voorwaarden korte cursussen
 • De lesovereenkomst van korte cursussen heeft een looptijd van de duur van de korte cursus en eindigt automatisch bij het einde van de cursus.
 • Bij voorkeur uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus inschrijven, zodat er bepaald kan worden of er voldoende deelnemers zijn.
 • De inschrijving is pas een feit als het volledig ingevulde inschrijvingsformulier ontvangen is.
 • Inschrijving geeft verplichting tot volledige betaling van het cursusgeld.
 • Betaling van de korte cursus verloopt via een eenmalige incasso.
 • Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
 • Indien er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst gezet.
 • Deelnemers aan een cursus/workshop/groepsles krijgen een week voor het begin van de eerste les bericht.
 • Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat een cursus niet door. Ingeschrevenen ontvangen hierover een mail.
 • Eventueel lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent.
 • Indien een cursus al is gestart, bepaalt de docent of er later kan worden ingestroomd.
 • De reductieregelingen zijn alleen van toepassing op cursussen boven de 100 euro.
 • Uitschrijving voor een cursus kan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus, zonder betalingsverplichting. Bij latere afmelding is men het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Indien niet alle lessen binnen de cursus gevolgd zijn, om wat voor reden dan ook, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • In het geval van het uitvallen van één of meerdere lessen worden deze indien mogelijk ingehaald of gegeven door een vervanger. 
 • Alle prijzen zijn inclusief administratie en verwerkingskosten.
Strippenkaarten

De lessen worden onderling met de docent afgesproken en kunnen maximaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij latere afmelding kan deze les niet worden ingehaald.
Strippenkaarten zijn geldig binnen het lopende schooljaar. Overgebleven strippen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Uitzondering hierop zijn niet opgemaakte strippen van het seizoen 2020-2021, vanwege de lockdowns. De geldigheid wordt verlengd tot 1 januari 2022.

Vakanties

MOZ-Art geeft geen lessen in de schoolvakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling van het primair onderwijs. Het vakantierooster staat vermeld op de website.

Klachtenregeling

U kunt met eventuele klachten over een handeling of nalaten van de organisatie van de muziekschool, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling of ouder/verzorger rechtstreeks treft, terecht bij de directie van MOZ-Art. Deze draagt zorg voor de afhandeling van de klacht. Mocht deze afhandeling niet naar tevredenheid gebeuren kunt u terecht bij de Raad van Toezicht van MOZ-Art.

Privacy

MOZ-Art hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zie “Privacy” op de website.

Overige bepalingen
 • Wijzigingen in aanbod, locatie, data en prijzen gedurende het cursusjaar zijn mogelijk.
 • MOZ-Art stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het zoekraken van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken.
 • Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die de lessen volgt of verblijft binnen een locatie van MOZ-Art.
  MOZ-Art is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen MOZ-Art.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen leerlingen en MOZ-Art is het Nederlands recht van toepassing.