Algemene voorwaarden

Jaarcursus
 • Het reguliere cursusjaar loopt van augustus/september tot juli. Inschrijving en instromen is het gehele jaar mogelijk. Indien er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.
 • De lesovereenkomst van een jaarcursus is geldig tot wederopzegging en wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen kan per iedere 1ste van de maand met een opzegtermijn van één maand.
  Voorbeeld: Als u op 15 oktober opzegt, geldt de opzegtermijn vanaf 1 november en wordt u definitief uitgeschreven per 1 december. Het eventueel te veel betaalde lesgeld wordt in dit geval vanaf 1 december gerestitueerd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, e-mailadres: adminstratie@moz-art.zuidplas.nl of via de website d.m.v. het uitschrijfformulier.
 • Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken, waaronder 1 projectweek en 1 voorspeelmoment.
 • Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zorgt de docent zelf of MOZ-Art voor vervanging of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
 • Instrument en lesmateriaal worden door de cursist zelf aangeschaft of gehuurd in overleg met de docent.
Korte cursus
 • De lesovereenkomst van een korte cursus is geldig vanaf de begindatum van de cursus en loopt af op de einddatum van de cursus.
 • Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zorgt de docent zelf of MOZ-Art voor vervanging of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien door de cursist niet alle lessen binnen de cursus gevolgd zijn, om wat voor reden dan ook, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • De reductieregelingen zijn alleen van toepassing op cursussen boven de 100 euro.
 • Uitschrijving voor een cursus kan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus, zonder betalingsverplichting. Bij latere afmelding is men het volledige cursusgeld verschuldigd.

Spelregels korte cursussen
 • Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
 • Indien er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst gezet.
 • Deelnemers aan een cursus krijgen tijdig voor het begin van de eerste les bericht.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de cursus niet door. Ingeschrevenen zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Eventueel lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent.
 • Latere instroom is mogelijk in overleg met de docent.
Lesgeld

Het lesgeld wordt door MOZ-Art als volgt in rekening gebracht.

Jaarcursussen:

 • Betaling ineens, binnen 30 dagen na factuurdatum
 • Betaling via automatische incasso in één termijn
 • Betaling via automatische incasso in acht termijnen bij jaarcursussen

Korte cursussen, workshops en strippenkaarten:

 • Betaling ineens, binnen 30 dagen na factuurdatum
 • Betaling via automatische incasso in één termijn

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale lesgeld.

Alle prijzen zijn inclusief administratie en verwerkingskosten.Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld volgt er tweemaal een herinnering en daarna een aanmaning. Bij verzaken van betaling wordt de vordering uit handen gegeven waarbij de kosten volledig voor de betalingsplichtige zullen zijn.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt MOZ-Art zich het recht voor de cursist verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.

Communicatie bij verhindering of ziekte docent/ cursist

Bij ziekte of verhindering van een docent wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de leerling, schriftelijk (via app of mail) of telefonisch. Indien mogelijk door de docent zelf, anders door de administratie.

Bij ziekte of verhindering van een cursist, dient de docent zo spoedig mogelijk schriftelijk (via app of e-mail) of telefonisch te worden ingelicht.
In geval van langdurige ziekte van de leerling kan in overleg met de directie gekeken worden naar de mogelijkheid van een eventuele lesgeldrestitutie. Een verzoek tot lesgeldrestitutie dient schriftelijk (per mail) bij de directie van de muziekschool te worden ingediend.

Reductie

Gezinsreductie
Indien meer cursisten uit één gezin afkomstig zijn, wordt voor de tweede cursist en de volgende leerlingen 10 % gezinskorting op de lesgelden toegekend. Deze korting geldt alleen voor jaarcursussen.

Korting 2e inschrijving
Wanneer een cursist zich in hetzelfde cursusjaar inschrijft voor een tweede jaarcursus geldt voor deze cursus een korting van 10%.

Korting via muziekvereniging DKT
Leden van muziekvereniging De Kleine Trompetter (DKT) in Zevenhuizen genieten een korting van 25% op een jaarcursus.

Reductie op basis van inkomen
Gezinnen met schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar die in de gemeente Zuidplas wonen kunnen een bijdrage in de kosten aanvragen via de bijzondere bijstand, zie link: https://www.zuidplas.nl/bijzondere-bijstand,

Ook biedt het Jeugdfonds sport en cultuur mogelijkheden voor een financiële ondersteuning, zie link: https://www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket/jeugd-sport-en-cultuur-fonds

Ook kunt u zich hiervoor wenden tot Lions Club Nieuwerkerk.

Voor vragen, advies en begeleiding kunt u terecht bij Welzijn Zuidplas of het Centrum voor jeugd en gezin Zuidplas, zie link: https://www.cjgzuidplas.nl/

Een reductie op basis van inkomen moet elk cursusjaar opnieuw aangevraagd worden. U dient tijdig uw aanvraag in te dienen bij de betreffende instantie. 

Rotterdampas
Cursisten met een Rotterdampas kunnen eenmaal per jaar een korting krijgen van € 25,- op het volgen van een cursus boven de € 100,-. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier.

Cursisten van buiten de gemeente Zuidplas
Voor inwoners van buiten de gemeente Zuidplas gelden dezelfde voorwaarden en tarieven.

Lesvormen

MOZ-Art kent verschillende lesvormen. We bieden individuele lessen, duolessen, introcursus van 4 kennismakingslessen, groepslessen en orkest- en ensemblelessen aan. Daarnaast organiseert MOZ-Art workshops, masterclasses waarvoor cursisten van MOZ-Art kunnen inschrijven.

Huurinstrumenten

Het is mogelijk een instrument te huren bij MOZ-Art. Huren is alleen mogelijk voor de introcursus indien het instrument voorradig is. Het huurbedrag is € 16,00 gedurende de introcursus van 4 kennismakingslessen. Na afloop van de 4e les wordt het instrument ingeleverd. De docent kan u adviseren bij de aanschaf van een eigen instrument.

Strippenkaarten

MOZ-Art biedt een flexibele lesvorm aan in de vorm van een strippenkaart. De lessen worden onderling met de docent afgesproken en kunnen maximaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij latere afmelding kan deze les niet worden ingehaald.
Strippenkaarten zijn geldig binnen het lopende schooljaar en niet opgemaakte strippen kunnen niet worden overgeheveld naar het nieuwe schooljaar.

Vakanties

MOZ-Art geeft geen lessen in de schoolvakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling van het primair onderwijs. Het vakantierooster staat vermeld op de website.

Klachtenregeling

U kunt met eventuele klachten rechtstreeks terecht bij de directie van MOZ-Art. Deze draagt zorg voor de afhandeling van uw klacht.

Privacy

MOZ-Art hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zie “Privacy” op de website.

Overige bepalingen
 • MOZ-Art behoudt zich het recht voor tot wijzigingen in aanbod, locatie en data gedurende het cursusjaar.
 • MOZ-Art stelt zich niet aansprakelijk voor calamiteiten, zoals ongelukken en diefstal van, schade aan en/of het zoekraken van eigendommen en goederen van leerlingen en medewerkers.
 • Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die de lessen volgt of verblijft binnen een locatie van MOZ-Art. MOZ-Art is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen leerlingen en MOZ-Art is het Nederlands recht van toepassing.