Algemene Voorwaarden

Wijze van betaling

 • Het lesgeld moet ineens, dan wel in drie termijnen voldaan worden.
 • Facturen worden verzonden in de maanden oktober, januari en april.
 • Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.
 • Per te laat betaalde maand wordt € 25,- administratiekosten gerekend.
 • Bij achterstallige lesgeldbetaling kan de leerling de toegang tot de lessen ontzegd worden, zonder dat daarmee de verplichting van betaling komt te vervallen.
 • Bij in gebreke blijven van betaling kan tot rechtelijke invordering worden overgegaan, in welk geval alle incassokosten voor de rekening van de lesgeldplichtige komen.

Lesuitval

 • Komen er per cursusjaar meer dan vier lessen te vervallen, dan kan vanaf de vijfde les restitutie van lesgeld verleend worden.
 • Bij ziekte van een docent zorgt MOZ-Art, indien mogelijk, voor vervanging.
 • Verzuim van lessen door leerlingen dient tijdig aan de administratie gemeld te worden. De docent hoeft deze les niet in te halen.
 • Bij een ziekteverzuim van de leerling van meer dan dertien weken per cursusjaar kan een evenredige restitutie van lesgeld plaatsvinden.
 • Een korte cursus is een cursus van een aantal aaneengesloten weken les.

Inschrijven

 • Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Tenzij anders vermeld zijn de cursussen jaarcursussen.
 • Voor elk cursusjaar is een aparte inschrijving nodig. Aanmelden moet gebeuren via het inschrijfformulier.
 • Registratiegeld van € 25,- is alleen verschuldigd bij een eerste inschrijving voor een jaarcursus.
 • Bij inschrijving voor de instrumentale en vocale lessen voor 1 juli genieten de leerlingen die het voorafgaande cursusjaar waren ingeschreven, alsmede de leerlingen die een cursus AMV gevolgd hebben voorrang.
 • Inschrijven verplicht tot het betalen van het lesgeld over de gehele cursus, ook als de lessen niet worden gevolgd. • Leerlingen die via de verenigingen bij MOZ-Art les krijgen, worden door de verenigingen bij MOZ-Art ingeschreven.
 • Tussentijds instromen is alleen mogelijk als er plaats is. Uitschrijven
 • Tussentijds uitschrijven is alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen. Het verzoek daartoe moet schriftelijk aan de directeur gericht worden.

Overige bepalingen

 • Gedurende het cursusjaar kan het voorkomen dat in leerlingen in een andere groep worden geplaatst. Roosterwijziging kan hierdoor onvermijdelijk zijn.
 • Wijzigingen in aanbod, locatie, data en prijzen van de activiteiten zijn mogelijk.
 • MOZ-Art stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van leerlingen en/ of bezoekers van de leslocaties.